Domovská stránka » SGPS » Zloženie výboru

Zloženie výboru

Zloženie výboru SGPS SLS vo volebnom období 2018-2022

Prezident
Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava

+421 2 6867 2765

redecha.martin@gmail.com

Viceprezidenti
prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD.

Gyn.-pôrod. kl. UPJŠ
Trieda SNP 1
040 01 Košice

peter.urdzik@upjs.sk

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

I.gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava

+421 2 6867 2361

borovsky@unb.pe.sk

Vedecký sekretár
Doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.

I. gyn.-pôrod. klinika SZU, UN Bratislava-Kramáre
Limbova 5
833 05 Bratislava

+421 2 59542271

irusnak@pobox.sk

Členovia výboru

MUDr. Jozef Adam, PhD. (Prešov)
Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. (Martin)
Prof. MUDr. Ján Danko, PhD. (Martin)
Doc. MUDr. Ivan Hollý, PhD. (Bratislava)
MUDr. Peter Kaščák, PhD. (Trenčín)
Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc. (Bratislava)
Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD. (Bratislava)
Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. (Nitra)
Doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD. (Bratislava)

Čestní členovia

Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., čestný prezident