Slovenská
gynekologicko-pôrodnícka
spoločnosť (SGPS)

Plán
podujatí

Slovenská
gynekologicko-pôrodnícka
spoločnosť (SGPS)

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť (SGPS) je riadne registrovaná MVSR ako občianske združenie. Ide o dobrovoľné združenie lekárov a odborníkov najmä z oblasti gynekológie a pôrodníctva. SGPS, ako právne samostatný a ekonomicky nezávislý subjekt je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), preto sa okrem svojich vlastných stanov riadi aj stanovami SLS.
PARTNER SGPS

Činnosť

Vo svojej každodennej činnosti zabezpečuje kontinuálne, neinštitucionálne vzdelávanie lekárov v odbore. Iniciuje, predkladá a presadzuje návrhy a stanoviská súvisiace s odbornosťou a vedeckosťou aplikácie odboru gynekológia pôrodníctvo, organizačnými a riadiacimi opatreniami a medicínskymi postupmi týkajúcimi sa odboru.

Spolupráca

Spolupracuje s domácimi ale aj významnými zahraničnými a medzinárodnými odbornými medicínskymi spoločnosťami. Členstvo v SGPS je dobrovoľné.

Časopis

Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed. Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma a nájdete ho aj v archíve v sieti Medconnect.

Buďme v kontakte

Vo svojej každodennej činnosti zabezpečuje kontinuálne, neinštitucionálne vzdelávanie lekárov v odbore.

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK,
Antolská 11,
851 07 Bratislava

+421 2 6867 3679

Máte otázky, alebo pripomienky? Pošlite nám mail.